Oddział Badania Wody, Gleby, Powietrza

Badania wykonywane są zgodnie z aktualnie obowiązującymi rozporządzeniami Ministra Zdrowia.

 • Woda do spożycia
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej
  do spożycia przez ludzi (Dz. U. R. P. Poz. 1989).
 • Woda „butelkowana”
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 31 marca 2011 r. w sprawie naturalnych wód mineralnych,
  wód źródlanych i wód stołowych (Dz. U. Nr. 85, Poz. 466).
 • Woda w kąpieliskach i miejscach wykorzystywanych do kąpieli
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 8 kwietnia 2011 r. w sprawie nadzoru nad jakością wody
  w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli (Dz. U. Nr. 86, Poz. 478) ze zm. z dnia 3 lipca 2016 r.
  (Dz. U. R. P. Poz. 1510). 
 • Woda na pływalniach
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. R. P. Poz. 2016).

Laboratorium świadczy usługi w zakresie pobierania próbek wody:
– pobierania próbek wody do badań fizycznych i chemicznych wg PN-EN ISO 5667-5:2005
– pobierania próbek wody do badań mikrobiologicznych wg PN-EN ISO 19458:2007.
Na pobieranie próbek wody laboratorium posiada akredytację PCA.

Sekcja Badań Biologicznych Wody, Gleby

W Sekcji Badań Biologicznych Wody, Gleby wykonywane są następujące badania:

Badania akredytowane:
– wody do spożycia (monitoring kontrolny, monitoring przeglądowy, badanie nowych przyłączy   wodociągowych, badanie odcinków sieci wodociągowych po remontach, badanie wody z ujęć
indywidualnych – studni, z kranu u konsumenta
– wody butelkowanej (naturalnej wody mineralnej, wody źródlanej, wody stołowej)
– wody kąpielisk i z miejsc wykorzystywanych do kąpieli
– wody z niecek basenowych, wanien z hydromasażem

Zakres wykonywanych badań obejmuje:
1. Woda do spożycia: ogólna liczba mikroorganizmów w temp. 22 oC i 36 oC, liczba bakterii grupy coli (metoda FM / test Colilert), Escherichia coli (metoda FM / test Colilert), liczba paciorkowców
kałowych – (enterokoków) (metoda FM), liczba Clostridium perfringens (metoda FM); liczba Pseudomonas aeruginosa (metoda FM).


2. Woda butelkowana: ogólna liczba mikroorganizmów w temp. 22 oC i 36 oC, liczba bakterii grupy coli (metoda FM), Escherichia coli (metoda FM), liczba paciorkowców kałowych – enterokoków (metoda FM), liczba przetrwalników beztlenowców redukujących siarczyny (metoda FM), liczba Pseudomonas aeruginosa (metoda FM).


3. Woda z niecek basenowych i wanien z hydromasażem: ogólna liczba mikroorganizmów
w temp. 36oC, liczba Escherichia coli (metoda FM/ test Colilert), liczba gronkowców koagulazododatnich (metoda FM), liczba Pseudomonas aeruginosa (metoda FM).


4. Woda z kąpielisk i z miejsc wykorzystywanych do kąpieli: NPL bakterii Escherichia coli (test Colilert), liczba paciorkowców kałowych (metoda FM). 

Badania nieakredytowane:
– obecność sinic w próbkach wody z kąpielisk i z miejsc wykorzystywanych do kąpieli (metoda mikroskopowa)
– badania parazytologiczne piasku z piaskownic i plaż na obecność jaj pasożytów jelitowych : Ascaris sp., Trichuris sp. (Trichocephalus sp.), Toxocara sp.

Sekcja Badań Fizyko – Chemicznych Wody, Gleby, Powietrza

W Sekcji Badań Fizyko – Chemicznych Wody, Gleby, Powietrza wykonywane są badania wody, w tym wody przeznaczonej do spożycia, wody butelkowanej, wody powierzchniowej, wody w nieckach basenowych itp.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 27 listopada 2016 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej
do spożycia przez ludzi wykonywane są następujące oznaczenia:

 • załącznik nr 2, oznaczenia akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji:
  arsen, azotany, azotyny, benzen, benzo(a)piren, bor, chrom, cyjanki, 1,2-dichloroetan, fluorki, kadm, miedź, nikiel, ołów,
  pestycydy [chloroorganiczne (α-HCH, ɣ-HCH, heptachlor, epoksyd heptachloru, aldryna, dieldryna, endryna, pp-DDE, pp-DDD), pyretroidy (bifentryna, fenpropatryna, λ-cyhalotryna, permetryna, izomery cypermetryny, fenwalerat, δ-metryna), pestycydy fosforoorganiczne (etoprofos, diazynon, pirymifos metylowy, malation, paration, mekarbam, metidation, fensulfotion, triazofos, azinofos metylowy)]
  wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (benzo(b)fluroanten, bezno(k)fluoranten, benzo(ghi)perylen, indeno(1, 2, 3-cd)piren)
  THM (trichlorometan, bromodichlorometan, dibromochlorometan, tribromometan) poza akredytacją PCA wykonywane jest oznaczanie rtęci. W Laboratorium w Elblągu oznaczany jest antymon i selen, również akredytowane przez PCA.
 • załącznik nr 3, oznaczenia akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji:
  aluminium, amonowy jon, barwa, chlorki, mangan, mętność, stężenie jonów wodoru, przewodność, siarczany, smak, sód, utlenialność z KMnO4, zapach, żelazo            
 • załącznik nr 4, oznaczenia akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji:
  Bromodichlorometan, magnez, tetrachlorometan (czterochlorek węgla), trichlorometan (chloroform), twardość oraz poza akredytacją Polskiego Centrum Akredytacji chlor wolny i związany.

Wykonywane są również akredytowane oznaczenia bromków, fosforanów, cynku, potasu, zawiesiny oraz poza akredytacją – zawiesin wolnoopadających, ekstrakt eterowy, stężenie wolnego i agresywnego dwutlenku węgla oraz stężenie tlenu rozpuszczalnego i BZT (biochemiczne zapotrzebowanie tlenu).

Badania chemiczne wykonywane są metodami spektrofotometrycznymi, miareczkowymi, chromatografii jonowej (aniony), chromatografii gazowej i cieczowej (związki organiczne) oraz absorpcyjnej spektrometrii atomowej z atomizacją w płomieniu i elektrotermiczną (metale).

W Sekcji badany jest też poziom dźwięku w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi.