Oddział Badania Środowiska Pracy

Wykonujemy badania środowiskowe na stanowiskach pracy w kierunku oznaczenia:

– parametrów hałasu słyszalnego wraz z sprawdzeniem i doborem ochron słuchu;
– parametrów drgań działających na organizm człowieka przez kończyny górne i drgań o ogólnym działaniu na organizm człowieka;
– natężenia oświetlenia sztucznego, dziennego i ewakuacyjnego we wnętrzach budynków;
– parametrów mikroklimatu umiarkowanego, gorącego i zimnego;
– stężenia pyłu całkowitego i respirabilnego w powietrzu na stanowiskach pracy;
– zawartość wolnej krystalicznej krzemionki w pyłach;
– stężenia substancji chemicznych w powietrzu na stanowiskach pracy z pobieraniem próbek lub wykonywaniem pomiarów metodą dozymetryczną lub stacjonarną.

Oznaczenie zawartości rozpuszczalników organicznych i metali w próbkach pobranych na stanowiskach pracy wykonywane jest w Oddziale Aparatury Specjalnej odpowiednio metodą chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID) i metodą płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS).

Oznaczenie formaldehydu, epoksyetanu, chromu sześciowartościowego oraz tlenku i dwutlenku azotu w próbkach wykonywane jest metodą spektrofotometryczną.

Pomiary amoniaku, siarkowodoru, dwutlenku siarki, dwutlenku węgla, tlenku węgla oraz tlenku i dwutlenku azotu bezpośrednio w powietrzu na stanowiskach pracy wykonywane są za pomocą analizatorów bezpośredniego odczytu metodą elektrochemiczną. Wykonywane są również pomiary stężeń substancji chemicznych za pomocą wykrywaczy rurkowych między innymi chlorowodowu, florowodoru, chloru, ozonu.

Kierownik Oddziału
mgr Monika Andrzejak
tel. 89 52 48 430
e-mail: mandrzejak@wsse.olsztyn.pl

Sekretariat
tel. 89 52 48 407
fax. 89 52 48 460

Pracownia zapylenia i mikroklimatu
mgr inż. Grażyna Knapp
tel. 89 52 48 418
mgr inż. Monika Pampuch
dr Marzena Kuształa
tel. 89 52 48 363

Pracownia hałasu, oświetlenia i drgań
mgr inż. Iwona Ogrodowczyk
tel. 89 52 48 418
mgr Jarosław Prawdzik
Tel. 89 52 48 439

Pracownia czynników chemicznych
mgr Iwona Rolka
mgr inż. Anna Rogalińska
tel. 89 52 48 432