Oddział Badań Radiacyjnych

Oddział Badań Radiacyjnych wykonuje następujące badania:

– testy specjalistyczne stomatologicznych aparatów rentgenowskich do zdjęć wewnątrzustnych;

– pomiary pola elektromagnetycznego w środowisku pracy dla urządzeń stosowanych w ochronie zdrowia, przemyśle, energetyce, radiokomunikacji i łączności;nuclear-24092_1280

– pomiary pola elektromagnetycznego w środowisku dla miejsc dostępnych dla ludności oraz dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową;

– badanie aktywności promieniotwórczej izotopu Cs-137 metodą spektrometrii promieniowania gamma w produktach żywnościowych, wodzie, paszach.

W zakresie wykonywanych badań Oddział Badań Radiacyjnych posiada Certyfikat Akredytacji Nr AB 451 przyznany przez Polskie Centrum Akredytacji, potwierdzający spełnienie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2001.

Oddział wyposażony jest w nowoczesną aparaturę pomiarową, niezbędną do prawidłowego przeprowadzenia badań.

Badania wykonywane są przez doświadczony i kompetentny personel, zgodnie z dobrą praktyką laboratoryjną co potwierdzają pozytywne wyniki uzyskiwane w badaniach biegłości.

Laboratorium zapewnia bezstronność i niezależność podczas realizacji zleceń oraz gwarantuje zachowanie poufności informacji i ochronę praw własności.

 

 

Kierownik Oddziału

mgr Anna Bulkowska
tel. 89 52 48 412
e-mail: obr@sanepid.olsztyn.pl