Oddział Aparatury Specjalnej

Oddział Aparatury Specjalnej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie od dnia 12 grudnia 2003 roku posiada Certyfikat Akredytacji Nr AB 451 przyznany przez Polskie Centrum Akredytacji, potwierdzający spełnienie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2001.

Laboratorium Oddziału Aparatury Specjalnej współpracuje z Laboratorium Badania Żywności i Przedmiotów Użytku, z Laboratorium Badania Środowiska Pracy oraz z Laboratorium Badania Wody, Gleby, Powietrza w zakresie wykonywana wysoko specjalistycznych badań żywności, wody, środowiska pracy i obiektów użyteczności publicznej.
Ponadto Laboratorium Oddziału Aparatury Specjalnej wykonuje badania dla Powiatowych Stacji Sanitarno – Epidemiologicznych województwa warmińsko – mazurskiego oraz na zlecenia dla klienta zewnętrznego.
Badania prowadzone są przez wysokiej klasy specjalistów z wykorzystaniem nowoczesnej aparatury kontrolno – pomiarowej:
– chromatografy gazowe z detektorami :
ECD, NPD, FID, GC/MS,
– chromatografy cieczowe z detektorami:
fluorescencyjnym, UV – VIS, PDA,
– chromatograf cieczowy ze spektrometrem mas,
– spektrometry absorpcji atomowej z przystawką do generacji wodorków (HGAAS),
– spektrometr absorpcji atomowej z atomizerem elektrotermicznym (GFAAS),
– spektrometr absorpcji atomowej z atomizacją w płomieniu (FAAS). Kierownik Oddziału

Badania środków spożywczych, używek, substancji dodatkowych w zakresie:

– zawartości metali szkodliwych: ołów, kadm, cynk, miedź, arsen, cyna – techniką absorpcyjnej spektrometrii atomowej.
– zawartości wapnia i magnezu techniką absorpcyjnej spektrometrii atomowej.
– zawartości środków konserwujących i słodzących: kwasu sorbowego, kwasu benzoesowego, cyklaminianu sodu, acesulfamu K, aspartamu, sacharyny – techniką HPLC,
– zawartości mykotoksyn: aflatoksyny B1, aflatoksyny M1, sumy aflatoksyn B1,B2,G1,G2, ochratoksyny A, patuliny, deoksyniwalenolu, zearalenonu, fumonizyny – techniką HPLC,
– wykrywania i oznaczania barwników niedozwolonych: Sudan I, II, III i IV, para Red, Sudan Red G, Sudan Red 7B – techniką HPLC,
– wykrywania i oznaczania barwników syntetycznych rozpuszczalnych w wodzie: błękit brylantowy, błękit patentowy, zieleń S, amarant, czerwień koszenilowa, żółcień pomarańczowa, czerwień Allura, azorubina, tartrazyna, żółcień chinolinowa techniką HPLC,
– oznaczania witamin rozpuszczalnych w tłuszczach: A, D, E techniką HPLC
– wykrywania i oznaczania 3- monochloropropan-1,2-diol (3-MCPD) – techniką GC/MS.
– wykrywania i oznaczania wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA): techniką HPLC
– oznaczania metanolu i fuzli techniką GC.

Badania fizykochemiczne wody w zakresie:

– zawartości metali ciężkich: cynk, miedź, ołów, kadm, nikiel, arsen, sód, potas, wapń, magnez, chrom, mangan, – techniką absorpcyjnej spektrometrii atomowej,
– wykrywania i oznaczania pestycydów chloroorganicznych – techniką GC,
– wykrywania i oznaczania pyretroidów techniką GC,
– wykrywania i oznaczania pestycydów fosforoorganicznych techniką GC,
– wykrywania i oznaczania THM (trichlorometan, dichlorobromometan, dibromochlorometan, tribromometan) – techniką GC/MS,
– wykrywania i oznaczania tetrachlorometanu, benzenu, 1,2-dichloroetanu, trichloroetenu i tetrachloroetenu techniką GC/MS,
– wykrywania i oznaczania wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA): techniką HPLC.

Badania Środowiska Pracy w zakresie:

– oznaczania par rozpuszczalników organicznych
w próbkach powietrza pobranych na stanowiskach pracy – techniką GC,
– zawartości metali ciężkich: żelazo, mangan, chrom, sód. nikiel techniką absorpcyjnej spektrometrii atomowej.

Badania wykonywane są zgodnie z systemem zarządzania i dobrą praktyką laboratoryjną, a jakość świadczonych usług poświadczona jest w krajowych i międzynarodowych badaniach biegłości.